Portal Home > Knowledgebase > Hướng dẫn bảo mật website > Hướng dẫn Chmod an toàn cho website


Hướng dẫn Chmod an toàn cho website
1) CHMOD thư mục public_html thành 711 việc này sẽ giúp bạn bảo vệ được cấu trúc Website của mình
 
2) CHMOD File là 404 và nhớ rằng đừng bao giờ để là 666 nếu có việc cần 666 thì bạn CHMOD tạm để sử dụng lúc đó, sau đó hãyCHMOD lại ngay.
 
3) Riêng với file chứa thông tin kết nối database, CHMOD thành 400 (sử dụng chức năng "File Manager" trong cPanel để CHMOD400) .Ví dụ : config.php, configuration.php , .v.v.
 
4) CHMOD thư mục là 701. Với thư mục cần ghi như images, upload ... bạn cần CHMOD thành 755 và tạo file tên ".htaccess" với nội dung như sau vào ngay thư mục này :

-----------------------------------------------------------------------------
<
Files ~ "^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml)">
Order allow,deny
Deny from all
</Files >
-----------------------------------------------------------------------------Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article


Powered by WHMCompleteSolution